Miami of Ohio - Performance with the Miami Misfitz